tjyrkdemokratur 2

Vid den lindriga förlustelse som vårkyrkofullmäktige utgör behandlas i det nyss förlidna året. Denna vår var det således det förlupna 2008 som skulle sammanställas både framlänges och baklänges. Gedigen bunt papper var utsända till alla oss valda. Den ena vad gäller läsbarhet inte särskilt nådiga luntan var fyllda med arabiska siffror samt smärre kommentarer skrivna med latinska bokstäver. Årsredovisning Älvsby församling 2008 är den buntens namn. Den andra skriften bestod av text med sifferinslag och kallas Verksamhetsberättelse 2008 Älvsby församling.

Om nu någon i denna min skrivning anar en ironisk ton är det inte helt fel. Dock skall detta inte uppfattas så att jag tycker att Årsredovisningar och Verksamhetsberättelser är något dumt eller onödigt. Bort den tanken!! Dylika ting är goda och nödvändiga och ger öppenhet och - trendigt uttryck - transparens åt ett sammanhang. Tyvärr är det dock så att analyser av och diskussioner både i och kring tockena aktstycken blir av en ytlig och överslätande karaktär där man inte tydligt accentuerar goda och mindre goda saker.


I Verksamhetsberättelse 2008 Älvsby församling berättas om verksamheten i alla dess former. Barn- och Ungdom, diakoni, begravningar, fastighetsförvaltning, gudstjänstliv, konfirmander och allt möjligt annat. Ur den är det nu Gudstjänstverksamheten i Älvsby församling jag här vidare citerar och kommenterar.


Sammanlagt firades det 902 (957)* gudstjänster under året med totalt 38163 (29919) deltagare, vilket ger ett snitt på 45,6 (31,3) deltagare/gudstjänst. Sålunda en mycket kraftfull uppgång...


Här är allt hopräknat!!

Högmässor, dop, morgonböner på folkhögskolan eller i församlingens arbetslag, begravningar, byagudstjänster, vigslar, andakter på vårdhem osv. Total fruktsallad alltså. Alla gudeliga sammankomster adderade och dividerade för att ge en bild - som på något sätt egentligen inte säger något**. Det enda som syns att det är färre samlingar men mer välbesökta - i snitt. Och missförstå mig inte! 8000 i plus är definitivt inte ankskit. Utan något glädjande. Orsaker anges också - jag citerar:


Dels har de gudstjänster som Oasrörelsen firade på Folkhögskolan i samband med sommarmötet i Älvsbyn räknats in, vilket ökade på antalet gudstjänstdeltagare med cirka 2500 personer under det gångna året. Men huvudorsaken till den stora uppgången är den ökning som har skett på bred front av deltagare vid våra gudstjänster av mer eller mindre offentlig karaktär, såsom institutionsandakter, skolgudstjänster, andakter vid gruppsamlingar etc. Mycket glädjande med andra ord och vi får be och hoppas att denna utveckling håller i sig och även smittar av sig på församlingens övriga gudstjänstformer.


Detta är riktigt och ger en rättvisande bild - även om 2500 nog skall vara närmare 3000.
Tolkar man nu detta blir det dessutom ett besked att uppgången till en del är av tillfällig art. OAS-rörelsen kommer inte att förlägga sommarmöten till Älvsbyn inom överskådlig framtid och de extra siffrorna kan därför inte återkomma***.
Gör man sedan, utifrån andra kunskaper, ytterligare en tolkning ser man att det är en medveten satsning på olika institutionsandakter genom främst diakoniassistenternas försorg som nu burit frukt.

Den förhoppning den sist citerade meningen uttrycker måste av detta anses ogrundad. Tillfälliga och extra arrangemang samt satsningar på äldreboenden är bra men kan knappast smitta av sig på annat gudstjänstliv. Det tillfälliga är ju tillfälligt och de äldreboende är ju av den kondisen att de rimligen inte kan förväntas börja kuta i andra gudstjänster. Ska annat utvecklas och nå fler deltagare måste också där, som man gjort på institutionerna, aktivt göras än mer strategiska överväganden och medvetna satsningar - inte sätta hopp till passiv smitta.


Efter denna inledning om gudstjänsttotaliteten bryter verksamhetsredovisningen ner materialet i olika delar typ Huvudgudstjänster i de bägge kyrkorna, Övriga gudstjänster i olika sammanhang och Kyrkliga handlingar.  Till detta återkommer jag.*  De inom parantes satta siffrorna avser år 2007.

**  Kyrkostatistik är i detta avseende inte unik. Statistik är ju per definition en beskrivning av hur det alltid är överallt samtidigt som det aldrig är så någonstans.

***  Värt att notera är väl också att församlingen officiellt varit duktigt kallsinnigt inställd till OAS-mötena somrarna 2007 och 2008. 2007 samverkade OAS officiellt varken med församlingen eller folkhögskolan vilket gjorde att gudstjänsterna i det sammanhanget det året inte kom att redovisas någonstans men då 2008-mötet skedde i samverkan med Älvsby folkhögskola kom OAS-nuffrerna med via det jag som skolpräst varje år redovisar in av gudstjänster etc i skolans regi.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0