trovärdig och ärlig

För närvarande åker (s)ocialdemokraternas partiledare Håkan Juholt hiss i media. Så fort karln får en mick under näsan skall ha berätta om när han visste vad om hyresbidrag osv. och när media väl fått vittring nosar de fram mer och mer.
Tro inte jag menar att det är ursäktligt att fiffla! Bort det!! Men jag tycker det är fel att spekulera om sådant som officiellt skall utredas av åklagare. Sist jag såg efter var det så att en människa i Sverige ska betraktas oskyldig till skuld bevisats. Misstankar och spekulationer får lätt ett eget liv och när media inte kan ha is i magen under pågående brottsutredning kan det bli så att media de facto skapar de situationer de vill bevaka.

Dock är ärlighet och trovärdighet viktiga saker för politiker och för alla med ambition att vilja leda. Så är det i Sverige och också i andra länder. Detta betonas med eftertryck i en predikan biskop Harris i den lutherska kyrkan i Liberia hållit inför valen där den 11 oktober. Jag fick den mig tillsänd och har översatt den – som vanligt med hjälp av Google – för att bland annat kunna lägga ut den här på min blogg. Jag har också hållit den, läst upp den, i samband med Torsdagsträffen på folkhögskolan, något som innebar att översättandet faktiskt gjordes på arbetstid.

Det var söndagen den 18 September som predikan hölls utifrån 2 Mos 18:21 och Matt 15:10-20 – läs de avsnitten. Temat för predikan – som är lång och den tredje i en serie – är "Ansvarsfulla medborgare fattar ansvarsfulla beslut" med särskild tonvikt på valet 2011. OBServera hur tro och politik vävs samman.


Allsmäktige och evige Gud, du visar evig kärlek till oss dina tjänare. Lär oss att vara ärliga och uppriktiga förvaltare i din kyrka och i alla uppgifter som du utmanar oss att utföra var vi än är. Då vi inte bara kan lita på vår egen förmåga att fullgöra vårt förvaltarskapsansvar, döm oss i barmhärtighet, och öva oss att förkroppsliga den vänlighet och generositet som finns i din Son, Jesus Kristus, vår Frälsare och Herre, Amen.

"Du skall utse några bland folket, dugande och gudfruktiga män, pålitliga och redbara, och sätta dem att leda grupper på tusen eller hundra eller femtio eller tio" (Andra Moseboken 18:21).
I Contemporary English Version of Holy Bible lyder texten: "Du måste utnämna några kompetenta ledare som respekterar Gud och är ärliga."

Kära bröder och systrar, kära fäder och mödrar, kära kyrka, liberianska landsmän.
Dagens predikan är den tredje i en serie utbildningspredikningar om att vi ska ta vårt samhällsansvar på allvar. Den är också ämnad att förbereda oss för den mycket heliga och högtidliga åtgärd vi förväntas vidta som ansvarstagande registrerade liberianska medborgare tisdagen den 11 Oktober, 2011. För deras skull som inte var här förra söndagen den 11:e september – låt oss sammanfatta vad vi sagt.

Enligt det allmänna temat "ansvarsfulla medborgare fattar ansvarsfulla beslut" nämnde vi att Gud uppmanar oss att vara trovärdiga. Att vara trovärdig är att vara värd någons förtroende, att vara värdig förtroende från någon eller från en grupp.
Vi uppmanade församlingen i synnerhet och den röstberättigade befolkningen i allmänhet att granska karaktärerna hos de kandidater som tävlar om att bli senatorer från och företrädare för våra distrikt samt som president och vice president i vårt land.
Kan vi anförtro en plats i senaten till den person som ber oss om det? Kan vi anförtro en representantstol för vår bygd till den person som ber oss om den? Kan vi överlåta Republiken Liberias president- och vicepresidentsämbeten till de människor som ber oss om dem?

Vi visade att den största frågan har att göra med presidentposten i Liberia som många människor har uttryckt sin vilja att få inneha. Direkt och indirekt närmar de sig många av oss för att vi ska ge dem möjligheten och makten att leda oss. Jag angav vidare att du och jag har ansvar att ifrågasätta deras förmåga, kompetens, trovärdighet och pålitlighet. Är de ärliga, pålitliga och tillförlitliga? Är de trovärdiga och pålitliga lokalt, nationellt och internationellt? Är de patrioter? Älskar de Liberia? Har de Liberia i sina hjärtan?
Vi uppmanade er sedan att kolla de spår de lämnar efter sig – både de etablerades spår och deras som söker ersätta dem. Vi bör fråga om deras förflutna vad gäller ärlighet, pålitlighet, lojalitet, kärlek till distriktet, länet, landet och folket.
Vi informerade er om att vi lägger tonvikt vid trovärdighet, då de som önskar våra röster till omval har varit våra tjänare de senaste sex åren och de som söker våra röster för att bli nyvalda vill vara vår förvaltare i kommande sex år. Vi har lagt tonvikt på trovärdighet eftersom Bibeln säger att "Det som krävs av en förvaltare är att han skall vara trovärdig" (1 Kor 4:2). Vi betonade för er att vi behöver människor med hög halt som förtjänar vårt förtroende – inte bara förvaltare och ledare för både mänskliga och naturliga resurser i Liberia utan också förvaltare och ledare ansvariga inför Gud och det Liberianska folket.
Vi betonade att vi i dessa valtider inte bör välja arroganta, stolta och teatraliska människor till att hantera nationens angelägenheter. De vi väljer kommer att vara dem som för vår räkning skall förvalta Liberia, landet Gud gett oss till arvedel.
Vi sa också att nationellt ledarskap innebär ett förvaltarskapsansvar och att därför ska ledare för Guds folk inte vara dess herrar och härskare. De ska inte vara arroganta och otillgängliga. Utifrån detta uppmanar vi som är Guds folk och medborgare i Liberia dem att för oss fylla de uppdrag som valprocessen anförtror dem. Som medborgare i Liberia kommer vi från olika etniska, kulturella, språkliga, politiska, sociala och religiösa bakgrunder men vi är ett folk med ett öde.
Jag uppmanade också oss alla och jag uppmanar oss alla igen att inte välja en kejserlig president eller kejserliga lagstiftare. Vi sa att storhet kommer genom ödmjuk tjänst, inte genom arrogans. Jag uppmanade er också att se till att de som söker våra röster måste vara villiga att tjäna av kärlek till folket och landet, inte för maktens, rikedomens, pengarnas och den personliga vinningens skull.
Vi informerade er om att trovärdiga ledare är ansvariga ledare. Trovärdiga ledare är ödmjuka ledare. Trovärdiga ledare är tjänande ledare. Trovärdiga ledare är föredömliga ledare. Trovärdiga ledare är de som med säkerhet vet och tror att ledarskap är ett förtroende från Gud, ett uppdrag av Gud till dem Gud förberett. Sådant trovärdigt ledarskap vinns inte hur som helst.

Kära Kyrka och andra liberianer, särskilt registrerade väljare.
Jag uppmanade er i söndags att inte felaktigt, själviskt och oansvarigt använda den makt som ges oss i Liberias konstitution av 1986. Jag uppmanade oss alla att använda denna makt på ett klokt och ansvarsfullt sätt genom att fatta ansvarsfulla beslut som ansvarskännande medborgare. Jag sa också att vi kommer att vara ansvariga och redovisningsskyldiga om vi använder röstsedlarnas makt oklokt, ansvarslöst och själviskt. Jag uppmanade er att använda era röster eftersom dessa har makten att rätta till fel från det förgångna, ena oss och leda till samhällsekonomisk och ekonomisk utveckling såväl som politisk stabilitet – när vi använder rösterna klokt och ansvarsfullt.

Kyrka, vänner, registrerade väljare och andra liberianer.
Idag kommer vi att fästa uppmärksamheten på en fjärde gudomlig ledstjärna: Ärlighet. Det fjärde gudomliga bibliska receptet eller riktlinjen för styrandet av Liberia och som vi bör grunda valet på – av företrädare, senatorer, president och vice president för våra distrikt, län och land – är ärligheten. Guds Ord uppmanar oss att välja människor som är ärliga. Som Gud uppdrog åt Mose att välja ledare som var ärliga (2 Mos 18: 21) har vi till uppgift att välja ledare som hatar oärlig vinst, som är ärliga, som inte tar mutor.
Den fjärde gudomliga principen eller receptet för ett gott styre är ärlighet. The Random House Dictionary of the English Language definierar först, ärlig som hedervärd i principer, avsikter och handlingar, uppriktighet, visar rättrådighet och rättvisa, ärlig förtjänst, gedigen, sann, äkta, respektabla, med ett gott rykte, pålitlig och trovärdig; rättvis och omutlig. Ärlighet är därför ett ärligt sätt. Det är kvaliteten av att vara ärlig. Det är hederlighet, det är ärlighet och uppriktighet. En ärlig person är fri från svek eller bedrägeri.
Ur biblisk synvinkel är en ärlig ledare den som hatar orätt vinning. Med andra ord, Guds ord manar oss att välja nationella ledare utifrån ärligheten. I 2 Mos 23:8 sägs till ledare att inte ta mutor, ty mutor gör den klarsynte blind och fördärvar saken för den som har rätt.
Vänner, också i 5 Mos 16:19 uppmanas ledare att inte ta emot mutor ty mutor gör den klarsynte blind och fördärvar saken för den som har rätt. Mutor förvrider rättvisans sak. Mutor dödar rättvisan. De ger rätten till den som har fel och felet till den som har rätt. Det är därför Guds Ord säger i 5 Mos 27:25: Förbannelse över den som mot betalning dräper en oskyldig.

Kyrka, bröder och systrar, registrerade väljare.
I Senaten och Representanthuset behöver vi män och kvinnor som är ärliga, som har gott rykte, utan en fläckad och tvivelaktig karaktär. Ja, vi behöver ledare i den verkställande kammaren som är ärliga, trovärdiga, som är aktade, inte ledare vars karaktär kan ifrågasättas.

Vänner, kyrkan och registrerade väljare i de kommande president-och parlamentsvalen.
Det fjärde gudomliga bibliska receptet eller riktlinjen för val av våra nationella ledare är ärlighet – fri från att acceptera och erbjuda mutor. Vi måste välja folk som inte har en historia av att förvanska rättvisans sak.
Är alla de som kommer till oss för att få våra röster till platser i Representanthuset och till stolar i Senaten ärliga i sina politiska, ekonomiska, moraliska, etiska och sociala liv? Har de som kommer för att be om våra röster till posten som president och vice president en hög ekonomisk, politisk, moralisk, etisk och social halt? De kommer alla till oss för att få grönt ljus att antingen gå till sina kontor för första gången eller att återvända till dem. Men vad är deras karaktärer när det kommer till ärlighet, tillit, trofasthet och pålitlighet? Kan vi anförtro dem säte i våra distrikt och län? Kan vi lita på dem som president och vice president? Kan vi gå i god för deras karaktärer och anförtro våra liv, nationen och dess resurser till dem? Visar deras prestationer på gott förvaltarskap? Som Skriften säger, "den som inte är ärlig i att hantera en liten sak är inte heller kapabel att hantera stora ting".

Bröder och systrar, Kyrka och registrerade väljare.
Låt oss inte sätta den lagstiftande församlingen och presidentämbetet i Liberia på spel genom att till dessa uppdrag välja människor i strid mot principen om ärlighet. Vi får inte sälja våra distrikt och län till högsta ekonomiska anbudsgivare eller de som talar sött men gör mindre eller inget alls.

Bröder och systrar, Kyrkan, andra liberianer, och alla registrerade väljare.
Vi bör inte sälja ut presidentämbetet till högstbjudande eller till dem som talar sött och gör mindre eller ingenting efteråt. Nu är det dags för allvarligt beslutsfattande av ansvarsfulla medborgare.

För att vara en hedervärd person måste man ha en positiv inställning. Denna positiva inställning leder till ett kärleksfullt hjärta för Gud, för sina medmänniskor och för sin nation. Detta är precis vad evangeliet som lästes idag från Matteus 15:10-20 fokuserar på. Före och under Jesu tid lade de judiska ledarna, inklusive de religiösa, fokus på enkla och yttre juridiska regler inklusive att tvätta händerna innan man åt. Det Jesus säger i denna text upphäver alla matlagar i Gamla Testamentet. Möjligen kan sådana regler fortfarande finnas kvar som faktorer för hälsa och hygien, sunt förnuft och medicinsk kunskap, men de kan aldrig mer stå finnas som religiösa faktorer. En gång för alla fastlägger Jesus här att det viktiga inte är hur det står till med människans rituella uppförande utan med tillståndet i hennes hjärta.
Faktum är att de religiösa och politiska ledarna överraskades av vad Jesus sa. Hela tiden hade de identifierat religion och Guds välvilja med på vad sätt man följde regler och förordningar som hade att göra med renhet och orenhet, med vad man åt, hur han tvättade händerna innan han åt. Men i denna text, likställde Jesus religion med tillståndet i en människas hjärta.
Att gå i kyrkan regelbundet, att frikostigt ge till kyrkan, att gå på bibelstudium och att vara med i en grupp är alltsammans yttre saker. Detta är medel för att utöva vår tro, det är inte tron. Vi måste påminna oss själva om att religion finns i den personliga relationen och inställningen till Gud och våra medmänniskor. Jesus säger alltså till oss att inga yttre ceremonier i världen, i Liberia eller i vår kyrka, kan sona ett hjärta där stolthet, arrogans, bitterhet och lust härskar.

I denna avgörande tid, låt oss be när vi granskar motiven bakom åtgärder och uttalanden från våra kandidater. För Gud som kräver ärlighet av ledare ser det inte som viktigt hur mycket en person agerar eller säger utan varför personen agerar eller säger som den gör. Som människor kan vi bara höra ord och se gärningar men Gud ser och vet avsikten.
Bröder och systrar, som jag har sagt om och om igen, är jag inte orolig eller bekymrad över de många partierna och kandidaterna. Jag är orolig och bekymrad över kvaliteten hos beslutsfattarna, alltså väljarna, och kvaliteten på de beslut vi kommer att fatta. Blir våra beslut baserade på person snarare än ärlighet? Blir våra beslut baserade på stam- eller etnisk tillhörighet snarare än ärlighet? Blir våra beslut baserade på regionala gränser snarare än ärlighet? Blir våra beslut grundade på ekonomiska faktorer snarare än ärlighet? Eller blir de baserade på kamratskap snarare än ärlighet?

Sammanfattningsvis: Världen ser på oss. Förenta Nationerna (FN) ser på oss. De Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap (ECOWAS) tittar på oss. Afrikanska unionen (AU) ser på oss. Europeiska unionen (EU) ser på oss. Förenta staterna (USA) ser på oss. Ungdomar och barn under rösträttsåldern och ännu ofödda generationer ser på oss.
Så när vi lyssnar på kandidaterna – låt oss öppna våra ögon och spetsa våra öron så vi kan urskilja vad de försöker säga oss. När vi förbereder oss för president- och parlamentsvalen, låt oss förbereda oss med Guds ord och bön. Låt oss be Gud om urskiljning och när vi gör det, låt oss be för kandidaterna och för ett val utan våld i nationens hela längd och bredd.

När vi gör detta, må den Välsignade Heliga Treenigheten följa, leda och styra oss. Amen.


Kommentarer
Postat av: Jan Andersson

Så sant och träffande! Om bara vi hade mer av den "varan" i det här landet!

2011-10-14 @ 06:47:44
URL: http://jrabaggis.blogspot.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0